Kjøpsbetingelser

Betingelser ved kjøp av varer på nettbutikken Brukerutstyr.no

Kontaktinformasjon

Brukerutstyr.no
Selskap: Brukerutstyr AS
Organisasjonsnummer: 930 698 369
Telefonnummer: 413 07 039
Epost: post@brukerutstyr.no
Adresse: Rådhusveien 26, 4640 Søgne

Generelt
Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med deres bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Kjøpsbetingelsene og annen informasjon på brukerutstyr.no er bare tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til lavterskeltiltak og ideelle organisasjoner i Norge. Følgelig gjelder disse kjøpsbetingelsene ikke forbrukerkjøp. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 («Kjøpsloven»).

Bestilling

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt bestillingssystem. Når vi mottar deres bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse per e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når dere mottar den, og sjekk at ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Vi forbeholder oss retten til å kansellere deres bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. På Min side på brukerutstyr.no vil ordren lagres. Varen leveres av Posten Norge.

Betaling
Det er mulig å betale med Klarna i vår nettbutikk. Summen vil bli reservert på din konto når du gjennomfører en ordre. Selve betalingen skjer når din ordre er ferdig behandlet hos oss. Er du firmakunde vil du også få mulighet til å be om tilsendt faktura. Dersom faktura velges og organisasjonsnummer ikker er skrevet inn vil ikke din ordre bli behandlet/sendt.


Opplysninger i nettbutikk

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, samt at nye versjoner av produktene kan ha kommet, noe som innebærer at vi ikke alltid kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk. Vi tar ikke ansvar for feil bruk av våre produkter.

Priser
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet, inkl. frakt, vil fremkomme ved bestillingen, og inkluderer merverdiavgift, emballasje etc. Ved spørsmål omkring deres bestilling kan dere kontakte oss på 413 07 039. Fraktkostnadene beregnes utfra vekt og volum og er i henhold til Posten Norges satser og belastes kunden.

Levering og forsinkelser
Leveringstider vil variere ettersom hvor du bor i landet, og andre variabler som settes av Posten Norge. Vi håndterer ordre daglig, og din pakke vil pakkes og sendes i løpet av kort tid etter at du har lagt inn din ordre (Med forutsetning om at alle bestilte varer er lagerført). Levering av produktene skjer til oppgitt adresse. Vi har ansvar for produktene inntil de er levert til oppgitt adresse og avhentet på utleveringspunktet. Unnlater dere å overta varen på utleveringspunktet, går risikoen over på dere når leveringstiden er inne. Dette gjelder dersom dere er kjent med eller burde være kjent med at varen kan hentes på utleveringspunktet.

Dersom levering av produktene blir forsinket, vil vi gi informasjon om dette så raskt vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan forventes å skje.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan dere etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen, jfr. reglene i Kjøpsloven. Indirekte tap dekkes ikke. Erstatning ut over kjøpesum for produktet (eks. mva.) dekkes ikke.

Undersøkelse av produktene

Etter at produktene er levert, må disse, uten ugrunnet opphold undersøkes for å avdekke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten eller om det er feil eller mangler ved produktene.

Reklamasjon – Dine rettigheter ved feil og mangler
Dersom produktene har feil eller mangler når dere mottar varene, kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves, jfr. reglene i Kjøpsloven. Indirekte tap dekkes ikke. Erstatning ut over kjøpesum for produktet (eks. mva.) dekkes ikke.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at dere oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen. Det er likevel alltid to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjon sendes oss skriftlig.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Retten til å reklamere gjelder fra mottakelse av produkter og 2 år frem i tid. Dette forutsetter at varene ikke er brukt, og at de returneres i sin helhet.

Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting. Norsk rett får anvendelse.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Kontakt oss

Tlf: 413 07 039
Epost: post@brukerutstyr.no

Spørsmål om økonomi rettes til:
Rita Lund
Epost: rita.lund@larnett.no

Brukerutstyr.no
ProLAR nett
Rådhusveien 26,
4640 Søgne